Stallmästaregårdens Båtsällskap

Miljöpolicy

Som medlem i SBS har du ställt dig bakom vår stadga med sitt syfte samt våra ordningsföreskrifter. Därmed har du ett stort ansvar för förvaltningen av den miljö där vi verkar som förening.

Vårt hamnområde ligger inom nationalstadsparken och vi arrenderar mark och vattenområdet av Stockholms Stad.

Rapport markundersökning på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm stad från 2017-12-20 finns att ladda ner här.

SBS och dess medlemmar ska:

* Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båt/klubbliv.

* Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.

* Sprida information om klubbens miljöpolicy för att nå bästa förankring hos samtliga medlemmar.

* Fortlöpande uppdatera och anpassa SBS miljöregler till samhällets krav och förväntningar.

För att bättre förstå SBS åtgärder så går det bra att studera:

* Miljöbalken i lagboken

* Kemikalieinspektionens föreskrifter

* Stockholm Stads föreskrifter för båtklubbar

För att förenkla för dig med nyckel till hamnområdet så finns det en miljöstation samt några gröna större sopcontainrar inom området. Sortera enligt följande:

Båtbatterier – Miljöstationen

Mindre batterier – Miljöstationen

Olja, diesel – Miljöstationen

Glykol – Miljöstationen

Lösningsmedel – Miljöstationen

Färgburkar med rester – Miljöstationen

Tomma färgburkar – Grovavfallscontainer

Absorbenter för slagvatten – Miljöstationen

Filter – Miljöstationen

Färgavskrap – Miljöstationen

Hushållsavfall – Hushållscontainer

Latrin – Töms på speciella mottagningsstationer

Elmaterial/maskiner – Tar du själv till återvinningsstation

Pantburkar/flaskor – Pantar du själv

Du har ett extra ansvar för området kring din uppläggningsplats samt vattenområdet/stranden vid din båtplats.

Koppla gärna en dammsugare till slipmaskinen.

Tänk på din egen hälsa genom att bära rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle.

Beträffande användning av bottenfärg – se sida om Bottenfärg

Comments are closed.

  • Klubben på Facebook